Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy Agroneo.pl działający pod adresem http://www.agroneo.pl
HAVOC Sp. z o.o.
ul. Szczodra 47, 62-023 Szczytniki
Tel: 616468169
E-mail: biuro@agroneo.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470264 , NIP: 7831709176.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Agroneo.pl

Prowadzony przez HAVOC Sp. z o.o. sklep internetowy, w ramach którego świadczone są

Sprzedaż i Ekspozycja oraz inne usługi z tym związane, utrzymywany przez HAVOC Sp. z

o.o. w domenie www.agroneo.pl

Towar

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z

Regulaminem.

Użytkownik

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone

zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez

Agroneo.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konto

Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość

m.in. zarządzać danymi osobowymi oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez

niego Zamówień.

Rejestracja

Procedura zakładania konta klienta konieczna do korzystania, składania zamówień, ze sklepu

internetowego.

Regulamin

Regulamin Agroneo.pl

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Agroneo.pl

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, która ukończyły co najmniej 13 rok życia

(przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda

jej przedstawiciela ustawowego) ,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny przeczytać i zaakceptować regulamin oraz

wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz

przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego

aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji

profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane

kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne

korzystające z Agroneo.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane

są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane

teleadresowe oraz NIP.

2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a

także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Agroneo.pl, może dokonać osoba,

która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z

Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu

Rejestracji osoba ta powinna przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz

rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu

zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy

kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil

Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane

kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne

korzystające z Agroneo.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane

są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane

teleadresowe oraz NIP.

2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji HAVOC Sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto

przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do

Konta po podaniu w Agroneo.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać

swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego

osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. OPISY I ZDJECIA PRODUKTÓW

3.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.agroneo.pl, kierowane

przez HAVOC Sp. z o.o.do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w

rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

3.2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego

wyglądu przedmiotu.

II. KUPNO

Artykuł 4. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA

HAVOC Sp. z o.o. , jako operator Agroneo.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym

podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie

i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia

systemowe. HAVOC Sp. z o.o. jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy

Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. HAVOC Sp. z o.o.

zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy producent dokonał

zmiany cen i nie poinformował o tym fakcie HAVOC Sp. z o.o.. Dalszy tok postępowania

strony ustalają indywidualnie.

Artykuł 5. PRZEBIEG ZAKUPÓW

5.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do

koszyka i wybór opcji "kup". W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni

formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty

przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek

innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

5.3. Użytkownik może negocjować ceny artykułów, które nie posiadają jeszcze ceny. Klient za pomocą przycisku "negocjuję" wysyła swoją propozycję ceny. Po chwili w górnej części strony w zakładce negocjacje, po lewej stronie koszyka, pojawi się cena zaproponowana przez sklep, cena ta nie podlega dalszej negocjacji.

Artykuł 6. Sposób odbioru

6.1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie

zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada

uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby

dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest

spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą

pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka

związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.2. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało

uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób

otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na

którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół

odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy GLS jest podstawą do uznania

ewentualnych reklamacji.

6.3.. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z

tytułu ubytku lub uszkodzenia.

6.4.. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie

przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty

doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia

mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie

wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego

opakowania reklamowanego towaru.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Zawarcie umowy pomiędzy HAVOC Sp. z o.o. a Kupującym następuje z chwilą

potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest

automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów

wynika z wybranych przez Kupującego opcji i obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. HAVOC Sp. z o.o.

udostępnia następujące formy zapłaty:

7.2.1. Przedpłata przelewem.

W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto

HAVOC Sp. z o.o. , ul. Szczodra 47, 62-023 Szczytniki prowadzone w BZWBK pod

numerem 75 1090 1359 0000 0001 3422 7424.

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych

przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy

szczególnej, zarówno Kupujący, jak i HAVOC Sp. z o.o., po potwierdzeniu przez

Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.

Artykuł 8. GWARANCJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

8.1. Każdy towar zakupiony na www.agroneo.pl objęty jest 24 miesięczną gwarancją

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość,

umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania

Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub

wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną

część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w

wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8.4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

terminie czternastu (14) dni.

8.5. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient, który jako Konsument

zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia

od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest

uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany przez

Konsumenta Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie, a sam produkt oraz

akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne

jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Towar powinien być zwrócony

wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego

sprzedaży na adres: HAVOC Sp. z o.o., ul. Szczodra 46, 62-023 Szczytniki.

8.6. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest szczegółowo wskazać

oznaczenie partii, w skład której wchodził wadliwy przedmiot oraz zabezpieczyć wadliwe

elementy do kontroli.

8.7. Klient sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis przedmiotu i stwierdzonych

wad, a nadto zabezpiecza reklamowane elementy. Po wykryciu wady ewentualne

przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów zawierających wady następuje na

wyłączne ryzyko Kupującego.

8.8. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie zbadana, przez uprawniony podmiot, zasadność

zgłoszonych wad.

8.9. W ramach odpowiedzialności za wady fizyczne, HAVOC Sp. z o.o. zobowiązuje się

wydać towar wolny od wad.

7.10. Dla skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązani są przestrzegać

załączonej do przedmiotu dystrybucji instrukcji producenta dotyczącej montażu i

konserwacji.

8.11. HAVOC Sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie 2 lat od daty odbioru przez Kupującego

przedmiotu zakupu, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie gwarancyjnej.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Agroneo.pl powinny być

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku

informacje o dokonywanych w ramach Agroneo.pl transakcjach.

9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Agroneo.pl, w tym do

logo "Agroneo.pl" oraz prawa własności przemysłowej umieszczone w Agroneo.pl,

przysługują HAVOC Sp. z o.o.. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych

oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących

HAVOC Sp. z o.o. za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą

HAVOC Sp. z o.o.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Agroneo.pl zbiera i przetwarza zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. HAVOC Sp. z o.o. może udostępnić dane, o których mowa w art. 9.1. tylko w sytuacji,

gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa

i osoby te zażądają od HAVOC Sp. z o.o. ich przekazania. HAVOC Sp. z o.o. jest

zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników o zgłoszeniu powyższego żądania,

chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących

przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji.

Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

HAVOC Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w

ramach Agroneo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez HAVOC Sp. z

o.o. , z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone

na zasadach dotychczasowych.

Artykuł 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym

Regulaminie nie są realizowane przez HAVOC Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z

postanowieniami Regulaminu.

12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji, HAVOC Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. HAVOC Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że HAVOC Sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia

reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta

danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach HAVOC Sp. z o.o. może

wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie

jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 13. SPORY

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który

jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który

nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Usługodawcy.

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany

prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych

postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła,

która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.